LOVER FOR DETROIT CARS.

 

§1. Navn:

            Klubbens navn er:   Detroit Cars

            Tilhørighet:               Sarpsborg med omegn.

 

§2. Identitet:

Dagens logo med klubbens navn og tilhørighet er vår identitet basert på vår opprinnelse fra stiftelsen, 8. september 1982.

Logoen skal alltid ha sine opprinnelige trekk i behold, slik at ingen justeringer forringer den opprinnelige.

 

§3. Tilknytning:

Klubben er i utgangspunktet uavhengig, men er for tiden tilsluttet Amcar i Trondheim, som er en landsomfattende organisasjon for ivaretakelse av de amerikanske bileiers vilkår og bilisme generelt.

 

§4. Formål og opptaksvilkår:

            Dette er ned felt i Detroit Cars grunnleggende statutter.  

 

Detroit Cars grunnleggende STATTUTTER!

 

Formålet;

Detroit Cars skal være en klubb for mennesker som er spesielt interessert i amerikansk bil og miljøet rundt denne.

 

 1. Klubbens medlemmer skal ha som første mål å fremme kameratskapet og medlemmenes trivsel, samt å ha en sosial profil ovenfor sine klubbfeller.

 

 1. Klubbens medlemmer skal ta sikte å på å utbre allmenn kjennskap til USA bilen i Norge og fremme og øke interessen blant den vanlige borger.

 

 1. Klubben og medlemmene skal arbeide for å heve og bedre kjøretøyenes standard, samt å fremme trafikksikkerheten og kjøre adferden.

 

 1. Klubben og dens medlemmer skal være med på å hjelpe til med å øke kjennskapen til kjøretøyene, deres tekniske spesifikasjoner, virkemåte, forbedringsmåter samt drive en informasjonssentral omkring reparasjoner, utstyr og reservedelsmuligheter. Det skal legges vinn på å skape gunstige samarbeidsformer med utstyr og deleleverandører i inn og utland, samt med likesinnede klubber.

 

 1. Gjennom et godt klubbmiljø å søke samarbeid med likesinnede medlemmer i tilsvarende bilhobbyforeninger og bilorganisasjoner, som kan fremme vår sak.

 

 1. Klubben skal være selveiende, slik at ingen i kraft av en posisjon kal disponere – kun forvalte over dens formue, ha krav på utdeling av overskudd eller hefte for dens gjeld.

 

 

 1. Hvem kan søke medlemskap?                                                                                            

-       I prinsipp kan alle søke medlemskap såfremt lover, regler, statutter og vilkår følges. Søkeren må følge Norsk lov og ikke tilhøre, eller sympatisere med organisasjoner/klubber som av myndigheter og menigmann oppfattes som ulovlig, tvilsomme eller har et destruerende miljø. Bilhobby miljøet og dets medlemmer har nå et godt ry overfor myndigheter og allmenheten som må ivaretas

 

8.    Styrets posisjon

-       Styret kan, om nødvendig, innhente opplysninger om søker, hvis det foreligger skjellig grunn om at søkeren ikke fyller de medlemskrav som nevnt i punkt NR 7.

Søknad kan da avslåes.

 

9.    Juniormedlemmer

-       Personer under 18 år regnes som juniorer, men uten voterende myndighet. Juniorene kan begunstiges med 25 % av offentlig tilskudd til bestemte tiltak, som styret avgjør.

 

§5. Medlemsvilkår.

            DETROIT CARS MEDLEMSVILKÅR!

 

 1. Alle regnes som medlemmer først når kontingent er betalt.

Kontingenten blir utsendt i løpet av årets tre siste måneder, men før desember.

·         Kontingent skal være betalt inn innen 31/1 påfølgende år, hvis ikke opphører utsendelse av medlemsavis.

 

 1. Alle medlemmer med gyldig medlemskort har rett til å benytte alle rabattavtaler eller andre fortrinn som klubben har hjemmel i.

 

 1. Alle som er medlemmer har også forpliktelser:

 

 1. Ved eventuell uteslutning av et medlem legges følgende til grunn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter;

§6. Alle medlemmer plikter å følge klubbens lover og herunder:

            - Vedtekter.

- Statutter.

            - Vilkår.

- Retningslinjer.

 

§7. Opphør av medlemskap.

            Medlemskap opphører ved;

 

§8 – a. Æresmedlem.

Styret kan foreslå særlig fortjente medlemmer, med minimum 20 års medlemskap, som æresmedlem. Dette krever 3/4 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer har fri kontingent.

 

§8 – b. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt                                   

store tjenester i enkelt sak eller på enkelt felt.

 

§9. Klubbens organer.

 

§10. Nominasjoner av personvalg til Detroit Cars styre.

 

 

 

 

 

 

§ 11. Årsmøte innkalling.

 

- Dagsorden med årsmøtevedtekter og kjøreplan.

- Forslag på årsberetning.

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker og                                                                     

fremme. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. Alle forslag skal publiseres i medlemsavisa.

- Kun innmeldte saker eller forslag kan behandles.

 

- Alle medlemmer som har betalt kontingent innen 31/1 påfølgende år. Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett størrelse. Spesielt inviterte personer uten stemmerett kan komme og belyse en sak.

 

 

Forhåndsstemmer skal sendes klubbens adresse. Forhåndsstemmene skal sendes i dobbel konvolutt. Utenpå den ytterste konvolutten skal navn på stemmegiver være skrevet. Det forhåndstemmes kun ved personvalg. Forhåndsstemmen skal overleveredes valgkomité og seglet brytes på årsmøte.

 

·        Forslag til kandidater basert på nominasjonslister. Disse må være ferdig redigert av nominasjon og valgkomité og sendes med årsmøte innkalling.

 

·        Budsjett, regnskap og revisjon beretning kan legges til eget møte, når regnskapet er avsluttet. Alle medlemmer har rett på innsyn i regnskapet på møtet. Er regnskapet uklart eller uferdig flyttes det til mars møtet.

 

·        Hvem er på valg.

- Leder - kasserer – hjelpesekretær – 2 styremedlemmer velges hvert annet år, ved liketalls år.

- Nestleder - sekretær – 2 styremedlemmer velges hvert annet år, ved ulike talls år.

- Vara medlemmene velges hvert år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12. Årsmøte er høyeste avgjørende organ som behandler:

- Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen. Eventuelt opprette tellekorps eller godkjenne valgkomiteen til bruk, under valget.

 - Forslag til årsberetning. Denne leses og behandles før event. godkjenning.

- Regnskapet behandles og eventuelt godkjennes, årsmøte kan videreføre det økonomiske til eget møte, senest i mars.

- Innsendte forslag som står oppført på utsendt dagsorden.

  NB! Lovendring eller endring som griper inn i endringer nevnt i lov heftet krever minst 2/3 flertall.

- Endring av kontingent.

- Forslag fra styret.

- Valg av revisor.

- Valg etter § 10 og praktisk valg prosedyre.

- Valg av ny nominasjons og valgkomité, 3 personer + 1 vara.

 

            Om valget;

A – Valgbare til tillitsverv er kun de som har vært betalende medlemmer siste kalenderår og som har betalt sin kontingent innen 31/1 påfølgende år.

B – Det er kun medlemmer som har betalt sin kontingent innen 31/1 som har

       stemmerett. Valgkomiteen/kasserer kontrollerer dette ved ankomst.

C – Selve valget skal i hovedsak være skriftlig. Dog kan årsmøte godkjenne akklamasjon ved valg av 1 person uten motkandidat. Hvis et medlem forlanger skriftlig avstemning skal dette gjøres.

D – Valgprosedyre der kun en skal velges;

o   Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de oppgitte stemmer eller den som oppnår flest stemmer (simpelt flertall) av de avgitte stemmer.

o   Den kandidaten med færrest stemmer faller ut i hvert valg omgang.

o   Den kandidaten som faller ut i en omgang, men som er kandidat i andre posisjoner, stiller videre inntill vedkommende oppnår flertall eller faller ut.

E -       Formann og viseformann må minst ha 50 % av årsmøtets stemmer.                                  

o   Hvis kandidatene ikke oppnår flertall, kan vedkommende stille til valg på førstkommende medlemsmøte. Saken avgjøres uansett antall fremmøtte.

o   I fall kandidatene fremdeles ikke oppnår flertall, må valgkomiteen se etter nye kandidater. Disse stiller på et medlemsmøte med minst en ukes varsel til alle medlemmer.

F -        Uregelmessigheter som kan avgjøre valg eller andre avstemninger, foretas det omvalg eller ny avstemning.

G – Det nye klubbstyret tiltrer umiddelbart etter at årsmøtet er avsluttet.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 §13. Ekstraordinært årsmøte:

            Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret og/eller + minst 10 % av medlemmene forlanger det.

            Møtet kan berammes utenom ordinært medlemsmøte.         

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles.

Kun oppgitte saker eller forslag kan behandles.

For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

 

§14. Det valgte styret har ansvar for;

            - Lede klubben mellom årsmøtene.

- Innkalle og avholde årsmøte.

- Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen.

- Forsøke å gjennomføre beslutninger tatt av årsmøtet. Utdype beslutningene.

- Oppnevne og få i gang all drift og arbeidsgrupper.

- Sørge for det føres møteprotokoll og styremøte referat. Disse skal underskrives av 2 personer som bekrefter riktighet og arkiveres/lagres.

- Styret sammenkaller hver måned til styre møte og avismøte, (unntatt juli måned).

- må et nytt medlem inn i styret kan styret foreslå en konstituering ovenfor medlemmene. Forslaget voteres skriftlig på et medlemsmøte. Utfallet må ha minst 50 % møte tilslutning for å gjelde. Konstitueringen varer kun til første årsmøte.

 

§ 15. Klubbstyret

1.    Etter vanlig årsmøte skal den nye formannen sammenkalle både det gamle og det nye styre, og alle klubbens eiendeler skal overleveres det nye klubbstyre.

2.    Formannen leder klubbstyremøtet, og i hans fravær viseformannen. Formannen har på styremøtene dobbeltstemme hvis en sak som det skal stemmes over får like mange stemmer for som i mot.

3.    Formannen fordeler arbeidsoppgavene innad i styret.

4.    For at klubbstyret skal være beslutningsdyktige må fem styremedlemmer, derav formannen eller viseformannen, være representert. Varamennene kan tre inn for styrerepresentantene i deres fravær. Rangert etter ansiennitet.

5.    Ved hastesaker mellom styremøtene kan disse avgjøres av arbeidsutvalget. Dette består av; formann – viseformann – kasserer – sekretær.

6.    Klubbstyret har også ansvar for gjøremål og aktiviteter utenom normal drift, møter etc. til dette kan det opprettes grupper /komiteer til å avhjelpe utover det driftsmessige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16. Medlemsmøter

a.    Møtene bør fortrinnsvis avholdes med faste intervaller, minimum en gang pr måned, juli kan være unntatt.

b.    Møtene skal kunngjøres muntlig eller skriftlig til klubbens medlemmer.

c.    Klubbstyret – eller i spesielle tilfeller et arbeidsutvalg – lager møteprogrammet.

d.    Klubbstyret fastsetter eventuelt inngangspenger, og registrerer da i tilfelle tilstedeværende i protokoll/registrerinsbok.

e.    Klubbens formann/viseformann bør fortrinnsvis åpne og lede medlemsmøtene. Klubbens formann kan ved behov og ved spesielle anledninger la et annet styremedlem lede møtet.

f.     Klubbens sekretær skriver referat fra møtet og leser opp referatet på neste medlemsmøte.

g.    Alminnelig flertall avgjør avstemminger. Formannen har dobbeltstemme i saker der avstemninger blir uavgjort.

h.    Saker som klubbstyret eller 1/3 av klubbens fremmøtte hovedmedlemmer anser spesielt viktige, kam ikke avgjøres på medlemsmøte, men må forelegges årsmøte til avgjørelse.

i.     Klubbens hovedmedlemmer har stemmerett i alle saker.

j.     Alle AMCAR medlemmer har adgang til medlemsmøtene hvis ikke klubbstyret har innvendinger mot dette og vedtar å holde lukket medlemsmøte. Som må kunngjøres på forhånd.

k.    Alle AMCAR interesserte er velkommen til møtene.

l.     Talerett har kun klubbens medlemmer og personer som klubbstyret mener kan belyse en sak.

m.  Personer som forstyrrer møtets orden utvises øyeblikkelig av styret eller ordensvern.

 

§ 17. Kapital forvaltning.

a.    Kapital til drift og vedlikehold forvaltes av styret. Dette gjelder utgifter som er budsjettert og fastsatt av årsmøtet.

b.    Enkelt investeringer over 30 ganger medlemskontingenten må fremlegges og godkjennes på medlemsmøte.

c.    Eventuelle inntekter som blir så store at styret mener de bør plasseres mer forretningsmessig overlates dette til klubbens eget fondsstyre, som konstituerer seg når den aktuelle situasjonen oppstår.

d.    Styret har ansvaret for at alle eiendeler er forsikret.

 

§ 18. Mistillit.

a.    Mistillits forslag på styret eller enkelt personer innom styret kan reises på ordinært medlemsmøte. For å bli hørt må det få minst ¾ flertall på medlemsmøte. Går det ikke kan det reises på nytt ved førstkommende årsmøte. Får det fortsatt ikke ¾ flertall faller forslager og avvises.

 

§ 19. Lovendring.

Lovendring kan kun skje på årsmøtet og må vedtas med ¾ flertall.

I særskilte tilfeller og/eller saker kan styret med ¾ flertall innføre/justere midlertidige lover som trer i kraft flertallet i styret har votert over det. Disse lover varer fram til årsmøtet hvor det da voteres etter vanlig prosedyre.

 

 

§ 20. Opphør.

1. Betingelser for opphør.

a.    Opphør kan bare finne sted på Årsmøtet.

b.    En må ha ¾ flertall av medlemmene for at det kan gjennomføres.

c.    Opphør kan bare gjennomføres må medlemstallet har blitt så lavt at det ikke er mulig å gjennomføre en form for drift.

d.    Opphør når økonomien tilsier at ingen form for drift er mulig.

 

2. Avvikling.

a.    Ved eventuelt opphør av klubben, skal det ved årsmøtet utnevnes et avviklingsstyre bestående av klubbens styre pluss 3 valgte medlemmer i tillegg til fondsstyre.

b.    Avviklingsstyret er ansvarlig for og har som oppgave å tilse at klubbens eiendeler, så som kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, eventuelt forsikres, og blir oppbevart på forsvarlig måte.

c.    Klubbens eventuelt utestående skal innfries hvis klubben har midler til det. Et eventuelt overskudd og eventuelle verdier skal plasseres i henhold til klubbens lovverk.

d.    Eiendeler som har blitt forært klubben, bør føres tilbake til den som har forært dem bort.

e.    Materialer og utstyr som er lånt bort til klubben skal returneres til eieren.

f.     Klubbens eiendeler – etter at alle forpliktelser er dekket – skal først overføres til en sperret konto. Denne kan åpnes av samme styre (v/kasserer), som avviklet klubben. Tidligst 1 år etter opphør.

g.    Eventuelle midler for ”boet” kan kun brukes til liknende formål eller å få i gang klubb med samme virksomhet.

h.    Er ingen virksomhet kommet i gang etter 5 år, doneres midlene til sykehus for trafikkskadde, fortrinnsvis i nærmiljøet, Sarpsborg – Østfold – landsdekkende.